Reklamace a řešení mimosoudních sporů

Pokud vznikne mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem spor ze smlouvy, který smluvní strany nedokáží vyřešit samy, má kupující spotřebitel právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může kupující spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u prodávajícího uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu. Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Práva z vadného plnění pro kupujícího spotřebitele

 • práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)
 • prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  • ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, bez zbytečného odkladu.
  • práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prokazatelně poškozeného neodbornou manipulaci, např. pádem a rozbitím nebo nedodržením doporučeného postupu údržby[P1] . Obdobně nelze uplatnit práva z vadného plnění, pokud bylo zboží dodatečně neodborně upravováno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno včetně úpravy elektrických resp. elektronických součástek a dílů
  • kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu u prodávajícího a má právo požadovat:
   • je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny.
   •  nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
   • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo:
    • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží,
    • na odstranění vady zboží,
    • na přiměřenou slevu z ceny, nebo
    • odstoupit od smlouvy.
    • kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
    • je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
    • dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.
    • neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího.
    • do odstranění vady nemusí kupující spotřebitel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
    • právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
    • požádá-li o to kupující spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti

 

 • na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR
 • práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to písemně na adrese Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62, či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@zidleprodeti.cz a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupující spotřebitel může pro uplatnění reklamace použít Reklamační protokol, který je ke stažení zde.[P2] 
 • Reklamace zásilky poškozené přepravcem - v případě poškozeného obalu sepíše kupující s přepravcem Zápis o škodě. Pokud je poškození zásilky zjištěno až po odjezdu přepravce, je třeba reklamaci nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. K reklamaci je třeba fotodokumentace poškozeného zboží, obalu i výplně zásilky. Obal zásilky je třeba ponechat/nevyhazovat a nijak neupravovat. Při nenahlášení škody do dvou dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.
 • Případné vady zásilky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen kupující reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží.

 

 

Postup při vytknutí vad – reklamaci

Způsob reklamace

 • při uplatnění reklamace je nutno prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po zjištění vadného plnění ze strany prodávajícího sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:
  • jméno a příjmení kupujícího spotřebitele
  • identifikační údaje
  • popis vady nebo reklamace
  • navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady
  • v případě písemností zaslaných kupujícím spotřebitelem na adresu prodávajícího, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace
   • písemná reklamace bude odeslána na adresu: Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62 či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@zidleprodeti.cz

 

 Lhůta pro vyřízení reklamace

 • prodávající je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) kupujícího, který je spotřebitel, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodli na delší lhůtě.
 • Prodávající po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu
  • neuzná reklamaci jako oprávněnou
  • o způsobu vyřízení reklamace informuje kupujícího spotřebitele a to zasláním zprávy elektronickou cestou na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím spotřebitelem v objednávkovém formuláři popř. v uživatelském rozhraní.
 
V případě uznání reklamace má kupující spotřebitel právo na proplacení účelně vynaložených nákladů na dopravu. Při zájmu o proplacení nákladů si prosím uchovejte nákupní doklad přepravy (např. účtenku z pošty) a tu doložte nebo zašlete písemně nebo ve foto-kopii na email info@zidleprodeti.cz spolu s číslem Vašeho bank. účtu nejpozději do měsíce od uzavření reklamace.