Reklamace a řešení mimosoudních sporů

Pokud vznikne mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem spor ze smlouvy, který smluvní strany nedokáží vyřešit samy, má kupující spotřebitel právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může kupující spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u prodávajícího uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu. Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Práva z vadného plnění pro kupujícího spotřebitele

 • práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)
 • prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  • ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, bez zbytečného odkladu.
  • práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prokazatelně poškozeného neodbornou manipulaci, např. pádem a rozbitím nebo nedodržením doporučeného postupu údržby[P1] . Obdobně nelze uplatnit práva z vadného plnění, pokud bylo zboží dodatečně neodborně upravováno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno včetně úpravy elektrických resp. elektronických součástek a dílů
  • kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu u prodávajícího a má právo požadovat:
   • je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny.
   •  nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
   • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo:
    • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží,
    • na odstranění vady zboží,
    • na přiměřenou slevu z ceny, nebo
    • odstoupit od smlouvy.
    • kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
    • je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.
    • dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.
    • neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího.
    • do odstranění vady nemusí kupující spotřebitel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
    • právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
    • požádá-li o to kupující spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti

 

 • na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR
 • práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to písemně na adrese Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62, či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@zidleprodeti.cz a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupující spotřebitel může pro uplatnění reklamace použít Reklamační protokol, který je ke stažení zde.[P2] 
 • Reklamace zásilky poškozené přepravcem - v případě poškozeného obalu sepíše kupující s přepravcem Zápis o škodě. Pokud je poškození zásilky zjištěno až po odjezdu přepravce, je třeba reklamaci nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. K reklamaci je třeba fotodokumentace poškozeného zboží, obalu i výplně zásilky. Obal zásilky je třeba ponechat/nevyhazovat a nijak neupravovat. Při nenahlášení škody do dvou dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.
 • Případné vady zásilky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen kupující reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží.

 

 

Postup při vytknutí vad – reklamaci

Způsob reklamace

 • při uplatnění reklamace je nutno prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po zjištění vadného plnění ze strany prodávajícího sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:
  • jméno a příjmení kupujícího spotřebitele
  • identifikační údaje
  • popis vady nebo reklamace
  • navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady
  • v případě písemností zaslaných kupujícím spotřebitelem na adresu prodávajícího, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace
   • písemná reklamace bude odeslána na adresu: Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62 či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@zidleprodeti.cz

 

 Lhůta pro vyřízení reklamace

 • prodávající je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) kupujícího, který je spotřebitel, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodli na delší lhůtě.
 • Prodávající po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu
  • neuzná reklamaci jako oprávněnou
  • o způsobu vyřízení reklamace informuje kupujícího spotřebitele a to zasláním zprávy elektronickou cestou na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím spotřebitelem v objednávkovém formuláři popř. v uživatelském rozhraní.
 
V případě uznání reklamace má kupující spotřebitel právo na proplacení účelně vynaložených nákladů na dopravu. Při zájmu o proplacení nákladů si prosím uchovejte nákupní doklad přepravy (např. účtenku z pošty) a tu doložte nebo zašlete písemně nebo ve foto-kopii na email info@zidleprodeti.cz spolu s číslem Vašeho bank. účtu nejpozději do měsíce od uzavření reklamace.

 

 

 

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení