Prohlášení správce o ochraně a zpracování osobních údajů

Prohlášení správce o ochraně a zpracování osobních údajů

Cílem tohoto Prohlášení správce o ochraně a zpracování osobních údajů, vydaného fyzickou osobou – podnikatelem Evou Královou, se sídlem Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62, IČO: 87708787, zapsané v živnostenském rejstříku pod sp. zn. SZ MCP029163/2011/9763 (dále jen „Prohlášení“ a „Eva Králová“ nebo „Prodávající“) je poskytnout vám informace o tom, jakým způsobem a které osobní údaje o fyzických osobách podnikatelka Eva Králová (jako správce) shromažďuje, zpracovává, používá a chrání.

Toto Prohlášení se týká zpracování osobních údajů zákazníků podnikatelky Evy Králové a přiměřeně i jejích zástupců či kontaktních osob, uživatelů produktů a služeb podnikatelky Evy Králové, zájemců o produkty a služby Prodávající a návštěvníků internetových stránek provozovaných Evou Královou na internetové adrese www.zidleprodeti.cz, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči podnikatelce Evě Králové.

Eva Králová se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo“GDPR“), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Toto Prohlášení je vydáno za účelem zajištění informační povinnosti podnikatelky Evy Králové jako správce dle čl. 13 GDPR.

OSOBNÍ ÚDAJ

Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze fyzická osoba. Pokud uzavřete kupní smlouvu buď jako fyzická osoba, fyzická osoba podnikající („OSVČ“) nebo jako zástupce právnické osoby (např. zaměstnanec či člen statutárního orgánu), pak jste ve smyslu zákona subjektem údajů a údaje, které jsou o Vás zpracovávány, jsou údaje osobní.

Osobním údajem však nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

V souvislosti s nabídkou produktů může ze strany Prodávající dojít ke zpracování níže uvedených kategorií údajů.

 

1.Osobní identifikační údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy

 • datum narození

 • IČO, DIČ

 • adresa trvalého pobytu

 • adresa sídla nebo místa podnikání

 • fakturační adresa

 • identifikační údaje zástupce objednatele nebo kontaktní osoby, kterou objednatel určí

 • identifikační údaje plátce vyúčtování

 • bankovní spojení

 • podpis

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo

 • kontaktní e-mail

 • adresy na sociální sítě

3.Údaje o zakoupeném produktu

 • druh a specifikace zakoupeného produktu

 • objem zakoupeného zboží a celková cena

 • zákaznický segment

4.Provozní údaje a lokalizační údaje

 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)

 • typ přístupu k internetu

5. Údaje z komunikace mezi vámi a Prodávající

Jedná se o zápisy osobní komunikace nebo jiný přímý kontakt s vámi, písemnou a elektronickou nebo chatovou komunikaci a záznamy telefonických hovorů, spojených především s vašimi dotazy na naše produkty, služby, reklamacemi služeb atd.

6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či oprávněného zájmu Prodávající, ale jejich zpracování umožní Prodávající zlepšovat služby, zaměřit se na to, co vás opravdu zajímá, a případně vás informovat o nabídkách, které pro vás mohou být výhodné či zajímavé. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (tyto údaje lze zpracovávat pouze tehdy, pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

 • kontaktní údaje v případě, že dosud nejste zákazníky prodávající (jsou zpracovávány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)

 • záznamy o chování na internetových stránkách www.zidleprodeti.cz spravovaných Prodávající Evou Královou získané z cookie v případě povolení cookie ve vašem webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek www.zidleprodeti.cz, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely resp. souhlasu s marketingovým oslovením, budou moci být tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

ÚČEL, PRÁVNÍ DŮVOD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro rozsah zpracování vašich osobních údajů je rozhodující účel jejich zpracování. Zatímco pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Prodávající nebo na základě zákona (tedy bez vašeho souhlasu), v případě jiných účelů vás musí Prodávající nejprve požádat o souhlas.

1. Kdy vás nemusí Prodávající požádat o souhlas

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů Prodávající je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům vám nemohou být nabídnuty žádné služby ze strany Prodávající, a proto ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností tedy nelze odmítnout.

Zde je přehled těch nejdůležitějších účelů, k nimž není potřeba váš souhlas:

 • prodej zboží specifikovaného ve smlouvě (plnění smlouvy)

 • vystavení daňového dokladu za odběr zboží (plnění smlouvy)

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv podnikatelky Evy Králové (oprávněný zájem)

 • evidence dlužníků (oprávněný zájem)

 

2. Kdy Vás Prodávající o souhlas žádat nemusí, ale Vaše přání respektuje

a) Pokud si u Prodávající již alespoň jednou objednáte některý z jejích produktů nebo služeb a stanete se tak jejím zákazníkem, může vám z titulu svého oprávněného zájmu zasílat taková obchodní sdělení, která se týkají výhradně produktů a služeb Prodávající, obdobných těm, které jste si objednali. Ani v tomto případě tedy Prodávající nepotřebuje váš předchozí souhlas, ale – na rozdíl od shora uvedených účelů – můžete kdykoliv po uzavření smlouvy říct, že nechcete být nadále adresátem těchto obchodních sdělení. V takovém případě je Prodávající povinna vaše rozhodnutí akceptovat bez toho, aby to mělo jakýkoliv vliv na smluvní vztah.

b) Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá Prodávající jako oprávněný zájem správce. Pokud se rozhodnete ve svém prohlížeči zakázat shora uvedené typy souborů cookie (technické, funkční cookie), nemá tento Váš krok vliv na smluvní vztah mezi Vámi a prodávající. Na druhou stranu ale Prodávající není bez ukládání těchto typů souborů cookie (netýká se marketingových cookie, o kterých je pojednáno dále) schopna garantovat stejně funkční zážitek z webu.

 

Osobní údaje pro uvedené činnosti Prodávající zpracovává v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou vaše osobní údaje buď vymazány nebo anonymizovány.

Jak dlouho jsou zpracovávány vaše osobní údaje:

a. méně než 1 rok

 • pokud nejste zákazníkem Prodávající, ale jednal jste s ním o uzavření smlouvy, ke které nakonec nedošlo, je Prodávající oprávněna zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje ještě po dobu 3 měsíců od předmětného jednání

b. maximálně 4 roky

 • v případě, že jste si u Prodávající vytvořili svůj uživatelský účet a máte splněny veškeré své závazky vůči němu, může Prodávající zpracovávat v zákaznické databázi vaše základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o produktech a službách a údaje ze vzájemné komunikace po dobu 4 let ode dne ukončení Vašeho posledního nákupu u Prodávající resp. ode dne Vašeho posledního vstupu na uživatelský účet.

c. maximálně 10 let

 • Zákon ukládá Prodávající povinnost archivovat takové dokumenty, které jsou potřebné k případné daňové kontrole. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy archivovány i veškeré dokumenty, týkající se prodeje zboží.

3. Kdy je váš souhlas nezbytný

 • Zpracovávání osobních údajů se souhlasem pro obchodní účely

Prodávající v současné době necítí potřebu zařazovat vás do různých marketingových průzkumů či zasílat vám obchodní sdělení třetích stran, pro která by bylo nutné vyžadovat od vás souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Pokud se v budoucnu přeci jen k tomuto kroku rozhodne, najdete buď na hlavní stránce www.zidleprodeti.cz nebo ve svém uživatelském účtu příslušné políčko, které budete moci zaškrtnout a tím Prodávající udělit svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro obchodní účely. Takto udělený souhlas budete moci kdykoliv odvolat a toto odvolání nebude mít vliv na jakýkoliv vzájemný smluvní vztah. Odvolání souhlasu provedete opět ve svém uživatelském účtu, na hlavní webové stránce nebo budete moci využít odkazu přímo v zaslaném obchodním sdělení. Váš souhlas zůstane v platnosti, dokud jej neodvoláte nebo do okamžiku zrušení vašeho uživatelského účtu. Pro obchodní účely bude moci Prodávající na základě vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje uvedené v první kapitole tohoto Prohlášení (Osobní údaj), s výjimkou podpisu a to po dobu, po kterou je Prodávající oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování produktů a služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud svůj souhlas dříve neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů ze strany Prodávající pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s tímto Prohlášením.

 • Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu (nejste zákazníkem Prodávající)

Pokud nejste zákazníkem Prodávající, ale udělili jste mu souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Prodávající s vaším souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jste mu dali k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Prodávající. Pokud jste Prodávající tento souhlas udělili prostřednictvím internetových stránek www.habitu.cz, zpracovává Prodávající společně s těmito kontakty také údaje z cookie, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, pouze však tehdy, pokud máte cookie ve svém webovém prohlížeči povoleny.

 • Zpracovávání cookie z internetových stránek provozovaných Prodávající

Cookie pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete tím, že povolíte marketingové cookie ve svém prohlížeči. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookie. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookie pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Vy jako zákazník Prodávající

Informace týkající se vašich osobních údajů vám Prodávající může sdělit vždy až poté, co dostatečně ověří vaši identitu, zpravidla pomocí zákaznického hesla. Prostřednictvím tohoto hesla máte přístup i do svého uživatelského účtu, ze kterého můžete své osobní údaje dále spravovat. V případě, že své heslo zapomenete, existují dokumentované alternativní postupy, jak vás může Prodávající věrohodně ověřit.

 

2. Zaměstnanci Prodávající

Ne každý zaměstnanec Prodávající má přístup k vašich osobním údajům, které zpracovává –závazné vnitřní předpisy jasně definují omezenou skupinu osob, která může s vašimi údaji nakládat (včetně shromažďování, zpracovávání případně dalšího předávání třetím stranám apod.). Vnitřní předpisy Prodávající upravují proces výběru zpracovatelů, délku zpracování a jednotlivé kategorie osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, pravidla bezpečnosti při nakládání s osobními údaji, atd. Opatření proti možnému neoprávněnému získání vašich osobních údajů třetí osobou Prodávající přijal ve třech vzájemně propojených úrovních, a to:

 • Právnická opatření (např. revize a kontrola smluv mezi Prodávající jako správcem vašich osobních údajů a zpracovateli, politika zpracování osobních údajů u Prodávající, vypracování popř. revize stávajících směrnic a vnitřních firemních předpisů, doložky o mlčenlivosti pro zaměstnance apod.)

 • Organizační opatření (politika ochrany informací, pravidelné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů, nastavení procesu pro řešení bezpečnostních incidentů s limitem 72 hodin, nastavení procesů pro řešení vašich dotazů apod.)

 • Technická opatření (systém pro sběr souhlasů, management přístupových práv k systému, logování dat – tedy „kdo, kdy, jde, jak, co a proč zpracoval“, informační bezpečnost, anonymizace dat apod.)

 

3. Třetí osoby

Vaše osobní údaje resp. údaje o vašem účtu může Prodávající sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České republiky a v souladu s Obchodním podmínkami, tímto Prohlášením a případně dalšími dokumenty, které si přímo s Vámi Prodávající dohodne. 

Prodávající nikdy nepředá vaše osobní údaje třetím stranám (s výjimkou těch, které jsou uvedeny níže), pokud:

 • mu k tomu nedáte svůj jednoznačný souhlas

 • to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte

 • tak nevyžaduje právní předpis

 • k tomu Prodávající neopravňuje právní předpis.

Vaše osobní údaje může Prodávající předat pouze následujícím subjektům:

 • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. externí zpracovatel účetní agendy, partner pro zasílání poštovních a balíkových zásilek apod.)

 • subjekty, jimž takové oprávnění vzniká na základě zákona (např. orgány státní správy) a které Prodávající o předání vašich osobních údajů požádají zákonným způsobem.

Pokud bude Prodávající Vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím svého partnera, zavazuje se dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti, které mu zákon ukládá.

Zpracovateli vašich osobních údajů jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných.

 

KDO JE PŘÍJEMCEM A PŘÍJEMCEM - ZPRACOVATELEM

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, a to buď:

 • na základě zákona

 • na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (příjemce - zpracovatel).  

 

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá Prodávající i služby třetích stran. Jestliže tyto třetí strany zpracovávají osobní údaje, které jim Prodávající předal, jsou v postavení příjemců – zpracovatelů a vždy zpracovávají Prodávající předané osobní údaje pouze v rámci pokynů, které jim Prodávající udělí a nesmí je využít k jinému účelu. Typicky se jedná o obchodní zastoupení, vedení účetní agendy, činnost advokátů, auditorů a daňových poradců, atd. Dané subjekty si Prodávající vždy pečlivě vybírá, posuzuje, do jaké míry jsou schopni chránit předané osobní údaje, a s každým z nich uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které zpracovateli jasně definuje povinnosti k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Zpracovatele vašich osobních údajů mohou být zejména:

 

 • IT společnost, která se stará o sítě, udržuje systém, nastavuje přihlášení, atd.

 • společnost, která pro správce spravuje e-shop, případně jiní poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací

 • tiskárna, která pro správce tiskne a rozesílá dopisy zákazníkům

 • dopravci zajišťující přepravu zásilek

 • poskytovatelé platebních služeb v souvislosti s akceptací karet pro bezhotovostní operace

 • spolupracující advokátní kancelář a daňový poradce

 • společnosti zajišťující firemní systémy (ekonomický informační systém, marketingový systém, e-shop)

 

JAK JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Prodávající zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, přičemž vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje Prodávající shromažďuje v případě:

 • nákupu produktu nebo služby

 • registrace v uživatelském účtu

 • objednávky informačních materiálů, prospektů apod.

 • dotazů o produktech či službách či jiné žádosti o poskytnutí informace

 • návštěvy internetových stránek provozovaných Prodávající

Kromě shora uvedeného může Prodávající vaše údaje shromažďovat i formou tzv. nepřímého sběru, například z obchodního rejstříku či jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů apod., vždy v souladu s platnými právními předpisy a pouze v nezbytném rozsahu.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Z obchodních sdělení, která vám Prodávající zasílá, vždy poznáte, že jejich odesílatelem je Prodávající. Pokud jste zákazníkem Prodávající, obchodní sdělení jsou vám zasílána na kontakty uvedené ve vašem uživatelském účtu na základě oprávněného zájmu Prodávající, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas. Pokud nejste zákazníkem Prodávající, obchodní sdělení vám může Prodávající zaslat pouze na základě předem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové oslovení. Pokud se v budoucnu Prodávající rozhodne pro zasílání obchodních sdělení třetích stran či pro některý z marketingových nástrojů profilování, předem vás požádá o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy možné prostřednictvím odkazu odmítnout zasílání těchto sdělení. Pokud jste zákazníkem Prodávající či jste si založili uživatelský účet, můžete svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vyslovit také přímo ve svém uživatelském účtu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PASIVNÍ PRÁVO

Máte právo být informováni o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování vašich osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě se jedná o vaše pasivní právo, jelikož aktivitu vůči vám musí vyvinout Prodávající jako správce vašich osobních údajů – i bez vašeho podnětu vám musí Prodávající požadované informace tak, jak jsou stanoveny zákonem, poskytnout, resp. zpřístupnit. Prodávající tak činí i prostřednictvím tohoto Prohlášení. Úplný výčet informací, které vám jako správce Prodávající při shromažďování vašich osobních údajů poskytuje, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

AKTIVNÍ PRÁVA

Mezi práva, která jsou založena především na vaší aktivitě (žádosti), patří zejména:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Na základě vaší žádosti vám Prodávající poskytne:

 • potvrzení o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje

 • zejména informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, apod.

 • kopii osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

 

Za poskytnutí informace po vás Prodávající může požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pouze však v případě, že vám totožnou informaci již alespoň dvakrát prokazatelně sdělil a vaše žádost se jeví jako zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Zjevnou nedůvodnost musí Prodávající doložit.

Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese Prodávající za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Může se stát, že vaše osobní údaje, které Prodávající shromažďuje a dále zpracovává, jsou nepřesné. Jako zákazník Prodávající máte povinnost oznamovat Prodávající změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Obdobně Prodávající vyžaduje vaši součinnost tehdy, pokud při zpracovávání zjistí nepřesnost ve vašich osobních údajích. Prodávající se zavazuje provést opravu vašich osobních údajů co nejdříve resp. dle dostupných technických možností.

Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese Prodávající za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Pokud si nepřejete, aby Prodávající nadále zpracovával vaše osobní údaje, můžete ho požádat o jejich trvalý výmaz – Prodávající je povinen vašemu požadavku vyhovět, pokud neprokáže, že existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů (např. pokud ještě neuplynula 10ti letá zákonná lhůta pro archivaci faktur, nemůže Prodávající vaše osobní údaje vymazat z účetní databáze). V okamžiku, kdy vaše osobní údaje již nejsou potřeba k účelu, po nějž byly shromážděny a dále zpracovávány, zajistí Prodávající díky nastaveným mechanismům jejich výmaz či anonymizaci.

Jestliže se domníváte, že dosud nedošlo k výmazu vašich osobních údajů, obraťte se na Prodávající písemně na adresu Prodávající.

4. Právo na omezení zpracování

Dokud se nevyřeší váš podnět nebo námitka proti zpracování osobních údajů, kterou jste adresovali Prodávající, máte právo na omezení zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Pokud dojde k opravě, výmazu či omezení zpracování vašich osobních údajů, Prodávající oznamuje tuto skutečnost jednotlivým příjemcům, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to Prodávající požádáte, informuje vás o těchto příjemcích.

Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese Prodávající.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Jestliže Prodávající v souvislosti s prodejem zboží na základě smluvního vztahu nebo v případě udělení souhlasu poskytnete osobní údaje, které jsou dále Prodávající zpracovávány automatizovaně, máte právo od Prodávající získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu tak, abyste je mohli předat jinému správci. Pokud to bude technicky realizovatelné, může Prodávající tyto údaje předat i přímo Vámi určenému správci a to v případě, že bude řádně a jednoznačně určena osoba, která bude za příslušného správce jednat a jejíž totožnost bude moci Prodávající bezpečně ověřit.

Prodávající si však vyhrazuje právo vaší žádosti nevyhovět a to tehdy, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Toto své právo můžete uplatnit písemně na adrese Prodávající za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Může se stát, že si nepřejete, aby Prodávající zpracovával vaše osobní údaje, ale Prodávající odpoví, že bohužel nemůže vaší žádosti vyhovět, protože vaše osobní údaje zpracovává z důvodu svého oprávněného zájmu. V takovém případě máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Jestliže Prodávající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, je povinen zpracování vašich osobních údajů na základě vznesené námitky ukončit bez zbytečného odkladu.

Námitku můžete zaslat písemně na adresu.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud se Prodávající rozhodne, že bude zpracovávat vaše osobní údaje pro obchodní účely a vy mu k tomu udělíte souhlas, můžete jej kdykoliv poté odvolat a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle – buď tedy přímo ve vašem uživatelském účtu, nebo – v případě zaslaného obchodního sdělení – taktéž kliknutím na odkaz v těle takovéto zprávy.

Jestliže jste Prodávající udělili souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, můžete jej kdykoliv odvolat buď telefonicky nebo zasláním mailu na postmaster@habitu.cz

Jestliže si nadále nepřejete, aby docházelo ke zpracování údajů z cookie, postačí nastavit váš webový prohlížeč tak, aby byly cookie napříště zakázány. Bližší informace týkající se souborů Cookie a GA jsou k dispozici kliknutím na informační lištu, dostupnou z úvodní www stránky Prodávající nebo zde.

 

9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem jakéhokoliv rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. Prodávající prohlašuje, že zásadně neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro vás jako subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Kdykoliv můžete využít svého práva obrátit se se svým dotazem, stížností či podnětem na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.

 

 

Toto Prohlášení je platné a účinné dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách provozovaných prodávající.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz