OBCHODNÍ PODMÍNKY a PODMÍNKY UŽITÍ

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zidleprodeti.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a vymezení základních pojmů

  1. Tyto obchodní podmínky a podmínky užití (dále jen „podmínky“) fyzické osoby – podnikatele Eva Králová, se sídlem Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62, IČO: 87708787, zapsané v živnostenském rejstříku pod sp. zn. SZ MCP029163/2011/9763, číslo účtu Fio banka a.s. 2400244927/2010 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), případně i jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zidleprodeti.cz (dále jen „webová stránka“), a dále upravují podmínky užívání webové stránky návštěvníky webové stránky. Rozdílně jsou upravena práva a povinnosti:

a)    mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,


b)    mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

  1. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující (dále jen „kupující“).

  2. Uživatel webové stránky (dále jen "uživatel") je návštěvník webové stránky, který má nebo může mít zájem o vystavené zboží prodávajícího.

  3. Tam, kde podmínky upravují shodně práva a povinnosti kupujícího a uživatele, je kupující a uživatel shodně označen jako návštěvník“.

  4. Zbožím“ se pro účel těchto obchodních podmínek myslí dětské zboží, které si kupující zakoupí v internetovém obchodě prodávajícího. Doprava (poštovné a balné) není součástí zboží.

  5. Smlouvou“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí právní dokument, uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím a to písemně i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva může být uzavřena též konkludentně. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky včetně případných odkazů na další závazné dokumenty, pravidla věrnostních a slevových programů, jakož i další související dokumenty, dostupné na webové stránce prodávajícího. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  6. Jakýkoliv návštěvník včetně kupujícího projevuje užíváním této webové stránky souhlas s těmito podmínkami a to v celém jejich rozsahu. Tento souhlas je účinný okamžikem prvního vstupu návštěvníka na webovou stránku prodávajícího. Návštěvník je povinen před samotným použitím webové stránky přečíst si tyto podmínky a dodržovat je. Pokud již návštěvník webovou stránku navštívil a prohlédl si ji, má se bez dalšího za to, že si podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasil v celém rozsahu s jejich obsahem.

  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Způsob objednávání zboží, UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží s registrací i bez registrace a to přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Pokud se kupující rozhodne pro registraci, může ze svého uživatelského rozhraní provádět objednávání zboží či změnu registračních a dalších údajů (dále jen „uživatelský účet“).

  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  4. Provedení registrace a vytvoření uživatelského účtu je kupujícímu potvrzeno automaticky systémem na e-mailovou doručovací adresu kupujícího, kterou uvedl při registraci. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  6. Prohlížení webové stránky prodávajícího je možné využívat i anonymně bez nutnosti registrace.

  7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 4 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Je-li kupujícím spotřebitel, je veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.Je-li kupujícím podnikatel, je prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a informaci o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zobrazené na webovém rozhraní obchodu neobsahují náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu (poštovné a balné). Tyto náklady jsou sděleny kupujícímu v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy na základě volby kupujícího, viz bod 8. těchto obchodních podmínek). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. volbě režimu kupní smlouvy kupujícím dle čl. 3.4.

   2. kupujícím (identifikace kupujícího včetně kontaktních údajů a údajů potřebných pro doručení zboží a vystavení faktury – daňového dokladu)

   3. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   4. způsobu úhrady kupní ceny zboží a informace o způsobu stanovení nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu,

   5. zaškrtávací pole s možností registrace do newsletteru a souhlas s obchodními podmínkami,

(dále vše společně jen jako „objednávka“).

 

  1. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel (volbou „Osoba“) anebo jako kupující podnikatel (volbou „Firma“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit.

  2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po obdržení závazné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3. Je-li kupující spotřebitel, je kupní smlouva uzavřena odesláním závazné objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu dle bodu 3.5. těchto podmínek, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  4. Pro kupujícího podnikatele platí, že návrhem na uzavření kupní smlouvy je jím odeslaná objednávka zboží. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu ze strany prodávajícího.

  5. V případě, kdy je prodávající schopen dodat objednané zboží, ale termín dodání či skladová dostupnost zboží se liší od informací uvedených na webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, má kupující právo zrušit svoji objednávku a tím odstoupit od smlouvy a to do 24 hodin od obdržení informace o dodacích lhůtách ze strany prodávajícího. V opačném případě se má za to, že kupující souhlasí s novým termínem dodání.

  6. Pokud se kupující na základě dodatečně obdržených informací od prodávajícího rozhodne pro objednání alternativního zboží, či dojde k podstatné změně náležitostí původní objednávky, jedná se o nový návrh na uzavření smlouvy a původní objednávka je považována za zrušenou.

  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  8. Pokud kupující vystupuje ve smluvním vztahu jako kupující spotřebitel, má uzavřená smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle ust. §1810 a násl. Občanského zákoníku. Smlouva, kterou strany uzavřely prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. §1820 a násl. Občanského zákoníku

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Prodávající obecně nevyžaduje zálohu či jinou záloze obdobnou platbu. Avšak v případě, kdy s ohledem na výběr způsobu platby z technických důvodů nastane situace, že k platbě dojde dříve než k uzavření kupní smlouvy (např. platba prostřednictvím platební brány), v tomto případě se taková platba považuje za zálohu na kupní cenu zboží dle kupní smlouvy.

  2. Cenu zboží včetně nákladů spojených s jeho doručením kupujícímu (dále jen „kupní cena“), kupující odsouhlasí a zaváže se zaplatit klepnutím na tlačítko Potvrditobjednávku, přičemž v objednávkovém formuláři může zvolit jeden z níže uvedených způsobů zaplacení:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400244927/2010, vedený u společnosti Fio, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) nejpozději do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky ze strany dodavatele a zaslání faktury – daňového dokladu na elektronickou adresu kupujícího, nebo

 • platebním systémem třetí strany Payeezy Fio banka, a.s. nebo

 • na dobírku

 • v hotovosti

  1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud prodávající neurčí jinak.

  3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v papírové podobě spolu s objednaným zbožím na adresu kupujícího.

  4. V případě využití MallPay platby je splatnost ceny 14 dní od doručení zboží

 

5.INFORMACE A ODLIŠNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

 

  1. Pokud je kupující ve smluvním vztahu jako spotřebitel (jedná se o fyzickou osobu, která objednává zboží nebo služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), vztahuje se na tohoto kupujícího zákonná ochrana spotřebitele.

  2. Kupující spotřebitel má právo především na:

 • odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (bod 5.7.)

 • sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou součástí těchto obchodních podmínek, viz bod 5.4. a násl.)

 • mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (bod 5.3. těchto podmínek)

 

  1. pokud vznikne mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem spor ze smlouvy, který smluvní strany nedokáží vyřešit samy, má kupující spotřebitel právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může kupující spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u prodávajícího uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu. Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

  1. Povinně sdělované informace

 • Prodávající sděluje kupujícímu, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, následující informace:

 • www stránky prodávajícího www.zidleprodeti.cz obsahují údaje o totožnosti prodávajícího včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.)

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), tyto náklady si hradí sám kupující spotřebitel. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky

 • ceny zboží jsou na www stránkách prodávajícího uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem a jsou to ceny konečné. Kupující spotřebitel je povinen zaplatit cenu zboží včetně veškerých poplatků stanovených zákonem

 • ceny zboží a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky prodávajícího a aktuálně platného ceníku a z těchto podmínek

 • způsob platby vyplývá z bodu 4. těchto podmínek

 • uzavřená smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího

 • v případě, že kupující je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání prodávajícího nebo na e-mailovou adresu prodávajícího. Úmysl odstoupit od smlouvy může kupující spotřebitel též oznámit formou autorizovaného požadavku ve svém uživatelském rozhraní.

 

  1. Práva z vadného plnění pro kupujícího spotřebitele

 • práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

 • prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 • ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

 • práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prokazatelně poškozeného neodbornou manipulaci, např. pádem a rozbitím nebo nedodržením doporučeného postupu údržby. Obdobně nelze uplatnit práva z vadného plnění, pokud bylo zboží dodatečně neodborně upravováno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno včetně úpravy elektrických resp. elektronických součástek a dílů

 • kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu u prodávajícího a má právo požadovat:

  • je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny.

  • nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží,

 • na odstranění vady zboží,

 • na přiměřenou slevu z ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

 • kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

 • dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

 • neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího.

 • do odstranění vady nemusí kupující spotřebitel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

 • právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 • požádá-li o to kupující spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti

 • na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR

 • práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to písemně na adrese Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62, či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@zidleprodeti.cz a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupující spotřebitel může pro uplatnění reklamace použít Reklamační protokol, který je ke stažení zde.

 

  1. Postup při vytknutí vad – reklamaci

   1. Způsob reklamace

 • při uplatnění reklamace je nutno prodávajícímu písemně, nejpozději do 14 dnů po zjištění vadného plnění ze strany prodávajícího sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:

  • jméno a příjmení kupujícího spotřebitele

  • identifikační údaje

  • popis vady nebo reklamace

  • navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady

 • v případě písemností zaslaných kupujícím spotřebitelem na adresu prodávajícího, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace

 • písemná reklamace bude odeslána na adresu: Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62 či na adrese elektronické pošty prodávajícího info@zidleprodeti.cz

 

   1. Lhůta pro vyřízení reklamace

 • prodávající je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) kupujícího, který je spotřebitel, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodli na delší lhůtě.

 • Prodávající po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu

  • neuzná reklamaci jako oprávněnou

 • o způsobu vyřízení reklamace informuje kupujícího spotřebitele a to zasláním zprávy elektronickou cestou na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím spotřebitelem v objednávkovém formuláři popř. v uživatelském rozhraní.

 • V případě uznání reklamace má kupující právo na proplacení účelně vynaložených nákladů na dopravu. Při zájmu o proplacení nákladů si prosím uchovejte nákupní doklad přepravy (např. účtenku z pošty) a tu doložte nebo zašlete písemně nebo ve foto-kopii na email info@zidleprodeti.cz spolu s číslem Vašeho bank. účtu nejpozději do měsíce od uzavření reklamace.

 

  1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 NOZ

   1. Právo odstoupit od smlouvy

 • kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu

 • nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to nejdříve od okamžiku uzavření kupní smlouvy a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty

 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zidleprodeti.cz.

 • Zboží pečlivě zabalte pro předejití poškození. Prosím nepolepujte originální obaly samolepicí páskou aby nedošlo k jejich znehodnocení.

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího spotřebitele, číslo objednávky resp. datum odeslání objednávky či jiný údaj, kterým se dá objednávka jednoznačně identifikovat. Vzor odstoupení od smlouvy je přílohou těchto obchodních podmínek.

 

   1. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • v případě platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Především je povinen uhradit náklady spojené s jeho opětovným zabalením a dopravou zpět k prodávajícímu

 • v případě platného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno či zcela zničeno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

   1. Prohlášení kupujícího spotřebitele

 

 • Kupující spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od smlouvy odstoupit.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY prodávajícím

  1. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem.

  2. Prodávající může od smlouvy odstoupit také tehdy,

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutoukupní cenu;
d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
f) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
g) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

 

 1. zánik kupní smlouvy uzavřené s kupujícím podnikatelem

  1. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 6.2 písm. f) a písm. g), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Doprava zboží kupujícímu je realizována prostřednictvím České pošty, přepravní společnosti PPL či Zásilkovnou. Cena poštovného a balného je kupujícímu sdělena před uzavřením smlouvy a řídí se ceníkem zvolené přepravní služby. Při nákupu nad 1.999,- Kč nebo u zřetelně označeného zboží je doprava v rámci České republiky zdarma. Zboží je také možné vyzvednout osobně na adrese Velvarská 3, Horoměřice, 25262, sklad.

  2. Prodávající umožňuje částečnou expedici.

  3. Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a činí v případě zboží skladem 3-5 pracovních dní. Při expedici zboží je kupující o této skutečnosti informován e-mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na účtu prodávajícího.
   Prodávající si vyhrazuje možnost prodloužení dodací lhůty a to především s ohledem na aktuální dostupnost zboží u dodavatele.

  4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  5. Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

  6. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučuje se také výše uvedený postup dodržet, předejde se tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

  7. Pokud kupující odmítne bez odůvodnění převzít zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

  8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.

  9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 4. Vyloučení odpovědnosti a záruk

  1. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá webovou stránku na vlastní nebezpečí. Přestože prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby informace na webové stránce byly aktuální, platné a úplné, vylučuje prodávající veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost webové stránky či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

  2. Prodávající neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu této webové stránky ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webové stránky a dále za škody vzniklé z důvodu její částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu prodávající nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webové stránky v důsledku nemožnosti připojení k této webové stránce nebo nemožnosti využívání jejího obsahu.

  3. Prodávající neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na této webové stránce, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami návštěvník. Prodávající dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na webové stránce.

  4. Prodávající neručí za obsah stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím této webové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají zboží či služby na stránkách třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na tuto webovou stránku.

 5. Odpovědnost za ztráty či škody

  1. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, ztrátu dat, ušlý zisk nebo ztrátu příležitosti vyplývající z použití této webové stránky. Toto omezení odpovědnosti neomezuje odpovědnost prodávajícího za úmyslné uvedení v omyl v rozsahu způsobené nedbalostí ze strany prodávajícího nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, která nemůže být ze zákona vyloučena.

  2. Prodávající s ohledem na povahu webové stránky dále neuznává ani nepřijímá odpovědnost za:

   1. nesprávný výklad, neporozumění psanému textu, chybný překlad, pravopisné chyby, překlepy či další chyby obdobného charakteru

   2. chyby způsobené vyšší mocí

   3. porušení obchodních podmínek prodávajícího

   4. doporučení, sdělení či stanoviska prodávajícího sdělená v jakékoliv formě

   5. trestné činy, žaloby či jiné právní úkony

   6. ztráty nebo škody utrpěné návštěvníkem nebo třetí stranou v důsledku využití webové stránky nebo v důsledku změn na této webové stránce, včetně přerušení chodu a funkčnosti webové stránky

   7. nelegální použití webové stránky nebo jejího obsahu návštěvníkem, jinou osobou či třetí stranou

   8. závady či jiné skutečnosti, které nastanou mimo kontrolu prodávajícího a to včetně virů či chyb kódu, které mohou ovlivnit počítačové vybavení, programy, data nebo jiné materiály návštěvníka či jiné osoby v důsledku používání této webové stránky.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O ŠÍŘENÍ NEZÁKONNÉ REKLAMY A REKLAMY, KTERÁ JE NEKALOU OBCHODNI PRAKTIKOU

 

  1. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil šíření takové reklamy, která je nezákonná nebo může naplňovat znaky nekalé obchodní praktiky a to především ve vztahu ke spotřebitelům včetně zvláště zranitelných spotřebitelů (z důvodu jejich věku, duševní nebo fyzické slabosti nebo důvěřivosti).

  2. Prodávající jako šiřitel reklamy dle zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy, si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo stáhnout již zveřejněnou reklamu či inzeráty třetích stran tehdy, pokud zjistí, že odporují nebo mohou odporovat tomuto zákonu

  3. Při posuzování obsahu zveřejňované reklamy se však může stát, že prodávající i přes veškeré vynaložené úsilí v některých případech nedokáže rozpoznat, zda zveřejněná reklama porušuje zákon či obsahuje prvky nekalé obchodní praktiky (např. u specifických výrobků a služeb, kde se předpokládá odborná znalost problematiky apod.) Proto pokud kterýkoliv návštěvník webové stránky zjistí, že některá ze zveřejněných reklam či inzerátů je nezákonná či obsahuje nebo může obsahovat prvky nekalé obchodní praktiky, je namístě, aby tuto informaci bez prodlení oznámil prodávajícímu, který okamžitě podnikne kroky k odvrácení případné škody.

  4. Prodávající v souvislosti s ustanovením zákona č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy, prohlašuje, že není zpracovatelem reklamy dle tohoto zákona a že veškeré úpravy materiálů, poskytnutých třetí stranou ke zveřejnění ve formě reklamy či inzerátu, se týkají pouze kvality resp. velikosti obrazových podkladů, popř. jazykové korektury zaslaného textu. Do reklamy či inzerátů prodávající nevkládá žádné jiné materiály, inzerci nevytváří ani žádným způsobem nezasahuje do zamýšleného cílení inzerce třetí strany.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci a objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  2. Prodávající jako správce a zpracovatel osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) se zavazuje zpracovávat osobní údaje dle smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

  3. Prodávající se zavazuje zpracovávat pouze ty osobní údaje kupujícího (včetně osobních údajů zaměstnanců či členů statutárních orgánů, kteří jednají při uzavírání smlouvy za kupujícího), které jsou nezbytně nutné v souvislosti s předmětem plnění smlouvy (včetně archivace smlouvy a souvisejících daňových dokladů dle platné právní úpravy), plnění zákonných povinností či z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodávajícího.

  4. Předmětem zpracování osobních údajů prodávajícího jsou zejména následující osobní údaje kupujícího:

 • jméno a příjmení, případně též titul

 • datum narození

 • firma v případě OSVČ

 • fakturační a doručovací adresa

 • email

 • telefon

 • podpis.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • plnění zákonných povinností

 • ochrana oprávněných zájmů prodávajícího

 • plnění povinností prodávajícího dle smlouvy, a to konkrétně dodávky produktů a služeb dle smlouvy

Osobní údaje kupujícího bude prodávající zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle smlouvy, v souladu se smlouvou, a to pouze po dobu trvání smlouvy resp. po dobu stanovenou zákonem v případě plnění zákonných povinností či po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.

  1. Prodávající je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 30 GDPR.

  2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů dle bodu 13.5. prodávající prohlašuje, že:

 • zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky GDPR

 • zpracovává osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů prodávajícího

 • zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti

 • přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající požadavkům čl. 32 GDPR

 • v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů

 • po ukončení smlouvy všechny osobní údaje vymaže, pokud tak bude možné učinit dle právních předpisů platných a účinných v době ukončení smlouvy a pokud již pomine důvod pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího.

  1. Kupující bere na vědomí, že prodávající může kupujícímu zasílat obchodní sdělení, která se týkají produktů či služeb prodávajícího obdobným těm, které si kupující u prodávajícího alespoň jednou objednal resp. zakoupil. Pro tento účel není dle platné právní úpravy zapotřebí souhlasu kupujícího s nakládáním s osobními údaji.

  2. V případě, že si kupující nepřeje, aby mu prodávající nadále zasílal obchodní sdělení dle předchozího bodu, může svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímu vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka přímo ve svém uživatelském účtu, nebo může zasílání obchodních sdělení odmítnout kliknutím na odkaz v těle obchodního sdělení, které bylo kupujícímu doručeno na jeho mailovou adresu uvedenou při objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.

  3. Prodávající informuje kupujícího, že možnost objednat zboží nesmí být nikdy podmíněna souhlasem kupujícího se zasíláním obchodních sdělení třetích stran či s poskytnutím jiných než nezbytných osobních údajů za účelem plnění ze smlouvy.

  4. V případě, že prodávající bude chtít zpracovávat resp. předávat ke zpracování osobní údaje kupujícího pro jiné účely než uvedené v bodě 13.3. resp. 13.5., je povinen si nejprve vyžádat jednoznačný a dobrovolný souhlas kupujícího s takovým zpracováním osobních údajů, přičemž pro každý účel zpracování osobních údajů je potřeba udělit vždy nový souhlas ze strany kupujícího.

  5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, pouze však v případě, že tuto informaci již alespoň dvakrát kupujícímu sdělil a kupující i přesto opakovaně žádá poskytnutí stejné informace za stejným účelem a to bez zjevného důvodu.

  6. Další informace týkající se ochrany osobních údajů zde.

 

 1. Ochrana duševního vlastnictví

  1. Webová stránka je chráněna autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď prodávajícímu, nebo třetí straně, která poskytla prodávajícímu souhlas s jeho uveřejněním. Obsah webové stránky může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na webové stránce umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah webové stránky.

  2. Návštěvník bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být prodávajícím či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po návštěvníkovi či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.

 2. SOUBORy COOKIE a google analytics

  1. Tato webová stránka používá službu Google Analytics (dále jen „GA“), poskytovanou společností Google, Inc.Služba GA používá soubory Cookie. Bližší informace týkající se souborů Cookie a GA jsou k dispozici kliknutím na informační lištu, dostupnou z úvodní www stránky prodávajícího nebo jsou ke stažení zde.

 3. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Daňové doklady vystavené a použité formou elektronické fakturace splňují veškeré právní náležitosti.

  3. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním faktur i dalších daňových a účetních dokladů elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či při registraci.

  4. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat písemným prohlášením odeslaným na info@zidleprodeti.cz. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě bude faktura či jiný účetní nebo daňový doklad odeslán klasickou poštovní cestou.

  5. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy bude vyžadovat zasílání veškerých dokladů včetně korespondence v papírové podobě, může po něm prodávající požadovat úhradu nákladů, vzniklých v souvislosti s touto formou komunikace a v takovém případě kupující souhlasí s tím, že prodávajícím vyčíslené náklady uhradí.

  6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá korespondence mezi kupujícím a prodávajícím probíhá elektronickou cestou a má stejnou právní váhu jako korespondence zasílaná v klasické (listinné) podobě držitelem poštovní licence.

  7. Předchozími ujednáními není dotčeno právo kupujícího spotřebitele uplatňovat svá práva dle bodu 5. podmínek i jinou cestou, než elektronickou a to bez povinnosti uhradit prodávajícímu náklady, vzniklé v souvislosti s jinou než elektronickou formou komunikace. V případě, kdy kupující spotřebitel zvolí pro vzájemnou komunikaci listinnou podobu, prodávající použije vůči kupujícímu spotřebiteli stejný způsob.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Vzájemná práva a povinnosti neupravená v těchto obchodních podmínkách a smlouvě se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  5. Ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, PSČ 252 62, adresa elektronické pošty info@zidleprodeti.cz, telefon +420 608 161 116

  7. Veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím resp. prodávajícím a návštěvníkem vzniklé na základě smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou přednostně řešeny smírnou cestou.

  8. V případě, že se tyto spory dle předchozího odstavce nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou tyto spory rozhodovat výhradně české soudy a místně příslušným soudem pro řešení veškerých případných sporů bude věcně příslušný soud podle sídla prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.3 těchto obchodních podmínek.

  9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 16.7.2018a nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby platné a účinné obchodní podmínky.

 

V Horoměřicích dne 16.7.2018      

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MALLPAY S.R.O.

Článek 1 Vymezení pojmů
1.1 Pojmy použité v těchto VOP mají, není-li ujednáno něco jiného nebo nevyplývá-li z donucujících právních předpisů něco jiného, následující význam:
1.1.1 AZ: zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
1.1.2 Doplňkové podmínky: Doplňkové podmínky k MallPay platbě poskytované Prodejcem;
1.1.3 Klientská zóna: movitá nehmotná věc - počítačový program ve smyslu ust. § 2 odst. 2 AZ, tedy informační systém provozovaný MallPay dostupný na Webu;
1.1.4 MallPay: obchodní společnost MallPay s.r.o., IČO: 07093331, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka C 293724 vedená u Městského soudu v Praze;
1.1.5 MallPay platba: má význam, jak je definován v Doplňkových podmínkách;
1.1.6 OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
1.1.7 Pohledávka: má význam, jak je definován v Doplňkových podmínkách;
1.1.8 Přístupové údaje: unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vytvořené při Registraci;
1.1.9 Registrace: elektronická registrace Zákazníka do Klientské zóny provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů; pokud to MallPay umožní, může Registrace proběhnout i přes službu třetí strany, zejména přes sociální síť; za Registraci se pro tyto účely považuje i obdržení Přístupových údajů Zákazníkem na základě jiného jednání Zákazníka;
1.1.10 Smlouva: smlouva o poskytování (poskytnutí) Služeb uzavíraná mezi MallPay a Zákazníkem;
1.1.11 Spotřebitel: fyzická osoba - Zákazník, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
1.1.12 Služby: služby poskytované společností MallPay;
1.1.13 VOP: tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti MallPay s.r.o.;
1.1.14 Web: internetové stránky společnosti MallPay dostupné na www.mallpay.cz;
1.1.15 Zákazník: fyzická osoba využívající nebo mající zájem využít Služby, resp. využívat Klientskou zónu.
1.2 Odkazy na jednotlivé články a ustanovení jsou odkazy na články a ustanovení těchto VOP, neníli uvedeno něco jiného.
1.3 Nadpisy jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nemají žádný význam pro použití nebo výklad těchto VOP.
Článek 2 Předmět VOP
2.1 Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka v souvislosti s využitím Klientské zóny a Služeb MallPay.
2.2 MallPay jedná ve vztahu k Zákazníkovi v rámci výkonu své podnikatelské činnosti.
Článek 3 Služby
3.1 MallPay poskytuje služby v rozsahu, v jakém jsou popsány na Webu nebo v těchto VOP.
3.2 Není-li uvedeno něco jiného, lze Služby využít pouze prostřednictvím Klientské zóny.
3.3 Některé Služby mohou být poskytovány pouze Zákazníkům, kteří jsou Spotřebiteli.
3.4 Služby se mohou řídit samostatnými zvláštními podmínkami, případně Doplňkovými podmínkami, které mají vždy přednost před těmito VOP. Tyto podmínky jsou v aktuálním znění k dispozici na Webu.
Článek 4 Klientská zóna
4.1 MallPay zřizuje Zákazníkovi jeho profil v Klientské zóně.
4.2 Vstup do Klientské zóny je umožněn po zadání Přístupových údajů. Zákazník je povinen udržovat Přístupové údaje v tajnosti, zejména je povinen:
4.2.1 nezpřístupnit je jakýmkoli způsobem třetí osobě;
4.2.2 neukládat je na trvalé nosiče dat ani je nenechávat přístupné neoprávněným osobám;
4.2.3 ihned oznámit MallPay podezření, že by Přístupové údaje mohly být vyzrazeny neoprávněným osobám, totéž platí při podezření na možnost zneužití Přístupových údajů, resp. Klientské zóny třetí osobou;
4.2.4 ihned oznámit společnosti MallPay ztrátu, odcizení nebo zneužití Přístupových údajů nebo použití Klientské zóny třetí osobou.
4.3 Především v rámci ochrany Přístupových údajů nebo Klientské zóny může být Zákazníkovi kdykoli zablokován přístup do Klientské zóny, a to mj.:
4.3.1 při pokusu o zneužití Přístupových údajů do Klientské zóny nebo při podezření na zneužití;
4.3.2 hrozí-li vznik škody; přičemž o provedení blokace bude Zákazník informován.
4.4 V případě porušení povinností popsaných v tomto článku odpovídá Zákazník za veškerou újmu, která tím vznikne.
4.5 Zákazník je oprávněn užívat Klientskou zónu jen pro svou vlastní potřebu a pro účely, k nimž je určena.
4.6 V Klientské zóně může Zákazník činit jen ty úkony, které jsou zde umožněny. Nesmí zejména činit nic, co by mohlo MallPay, Klientskou zónu nebo jakoukoli třetí osobu poškodit (především nesmí nijak zasahovat to technologie Klientské zóny nebo ji jakkoli zneužívat). Při užívání Klientské zóny je povinen dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a EU.
4.7 Společnost MallPay je oprávněna Klientskou zónu kdykoli upravit nebo i zcela zrušit, a to i bez předchozího oznámení a bez jakékoli náhrady. Společnost MallPay je především oprávněna jakkoli změnit údaje, které jsou v Klientské zóně dostupné, upravit funkčnost Klientské zóny, její technické řešení apod., jakož i změnit Přístupové údaje do Klientské zóny. Společnost MallPay negarantuje jakoukoli dostupnost nebo funkčnost Klientské zóny a neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla vzniknout nefunkčností nebo nedostupností Klientské zóny. Funkčnost Klientské zóny se může na různých zařízeních lišit.
Článek 5 Zákaznické výhody a bonusy
5.1 Společnost MallPay je oprávněna dle svého uvážení nabízet různé slevy, bonusy a jiné výhody pro Zákazníky (dále jen „bonusy“). Není-li výslovně uvedeno něco jiného, platí pro každý bonus následující:
5.1.1 Bonusem se rozumí poskytnutí slevy (odpuštění příslušné částky) z Pohledávky, která vznikne při dalším nákupu s využitím MallPay platby;
5.1.2 Výše bonusu je stanovena v Klientské zóně nebo v emailu zaslaném Zákazníkovi;
5.1.3 Platnost (využitelnost) bonusu může být časově omezena, informace o takovém omezení bude uvedena na Webu, v Klientské zóně, v e-mailu zaslaném Zákazníkovi a/nebo jinou vhodnou formou.
5.1.4 Na bonus není právní nárok;
5.1.5 Společnost MallPay si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit či doplnit podmínky pro přiznávání a poskytování bonusu, včetně jeho úplného zrušení s náhradou i bez; 5.1.6 Podmínky přiznání a uplatnění konkrétního bonusu uvedené na Webu nebo v Klientské zóně mají v případě rozporu s těmito VOP nebo s Doplňkovými podmínkami přednost;
5.1.7 Bonusy nelze kombinovat vzájemně ani s jinými slevovými či obdobnými akcemi, v rámci jednoho nákupu lze využít pouze jeden bonus;
5.1.8 Další podrobnosti o bonusech obecně nebo o konkrétních poskytovaných bonusech mohou být k dispozici na Webu a/nebo v Klientské zóně, případně s nimi může být Zákazník seznámen i jiným způsobem.
5.2 Není-li pro konkrétní bonus uvedeno něco jiného, je Novým zákazníkem osoba, která:
5.2.1 Dosud neprovedla Registraci a nemá proto vlastní přístup do Klientské zóny; a která
5.2.2 doposud nevyužila MallPay platbu.

Slevové vouchery (bonusy) pro Nové zákazníky
5.3 Společnost MallPay může poskytnout slevový voucher Novému zákazníkovi.
5.4 Podmínkou pro získání slevového voucheru je provedení Registrace, voucher je následně zaslán emailem a/nebo zpřístupněn v Klientské zóně. Voucher lze využít pouze na první nákup s využitím MallPay platby.

Bonus za získání nového Zákazníka
5.5 Zákazník může obdržet od společnosti MallPay odměnu za získání Nového zákazníka.
5.6 Postup pro získání bonusu je následující:
5.6.1 Zákazníkovi je v Klientské zóně vygenerován hypertextový odkaz (dále jen „Odkaz“). Zákazník mající zájem o získání bonusu je oprávněn sdílet tento Odkaz s jinými osobami. Je-li taková osoba Novým zákazníkem, který provede Registraci s použitím zaslaného Odkazu a následně do 60 dní od provedení Registrace zakoupí zboží s využitím MallPay platby ve výši nejméně 200,- Kč (na jeden nákup), kterou také řádně a včas uhradí, získává Zákazník i Nový zákazník bonus.
5.6.2 Sdílet Odkaz lze s neomezeným množstvím osob, avšak bonus lze poskytnout pouze za prvních 10 (slovy: deset) využití.
Článek 6 Zpracování osobních údajů a jejich ochrana
6.1 MallPay postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.
6.2 Veškeré případné souhlasy se zpracováním osobních údajů uděluje Zákazník dobrovolně v závislosti na svém rozhodnutí.
6.3 Podrobnosti o tom:
6.3.1 jaké osobní údaje Zákazníků MallPay zpracovává;
6.3.2 jak MallPay nakládá s osobními údaji Zákazníků;
6.3.3 kdo je správce a kdo je zpracovatel osobních údajů;
6.3.4 jaká jsou práva subjektu ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany MallPay; a další informace lze nalézt v samostatném dokumentu, tzv. Informačním memorandu. Tento dokument je k dispozici na Webu.
Článek 7 Ochrana spotřebitele
7.1 Ustanovení, která obsahuje tento Článek 7, se použijí v případě, je-li Zákazník Spotřebitelem.
7.2 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, výše těchto nákladů však nepřekračuje základní sazbu.
7.3 Zákazník je oprávněn obrátit se na orgán dohledu, jímž je v tomto případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
7.4 Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory MallPay ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na Webu. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Zákazník v jejím průběhu odeslal společnosti MallPay oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Pro účely tohoto ustanovení se za Smlouvu považuje také Registrace.
Článek 8 Odpovědnost
8.1 Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména OZ.
8.2 MallPay neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za jakékoli výpadky Klientské zóny či škody tím vzniklé.
8.3 MallPay neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické apod.
8.4 MallPay neodpovídá za chování jednotlivých dalších Zákazníků ani jejich způsob využívání Klientské zóny, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či právními předpisy, ani za škody a újmu takto vzniklou.
Článek 9 Změna VOP
9.1 Tyto VOP jsou uzavírány v běžném obchodním styku a týkající se většího počtu osob. Společnost MallPay je proto s ohledem na ustanovení § 1752 OZ oprávněna tyto VOP kdykoli jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v reakci na vývoj na relevantním trhu, na změny v právních předpisech, jejich výkladu nebo judikatuře nebo v případě změn v podnikání společnosti MallPay. Změna bude Zákazníkovi oznámena emailem nebo zprávou v Klientské zóně nejméně 1 měsíc před nabytím její účinnosti, současně bude změněná verze VOP před nabytím účinnosti k dispozici na Webu.
9.2 Zákazník je oprávněn změnu odmítnout jednostranným prohlášením, které musí být doručeno společnosti MallPay nejpozději v den předcházející dni nabytí účinnosti změněných VOP. V takovém případě bude Zákazníkovi ke dni účinnosti nových VOP znepřístupněna Klientská zóna.
Článek 10 Ostatní ujednání
10.1 Zákazník není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající ze vztahu ke společnosti MallPay bez jejího předchozího výslovného souhlasu.
10.2 Tyto VOP se řídí českým právem. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny ve VOP, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.
10.3 Ve vztahu k VOP se nepoužijí následující ustanovení OZ:
10.3.1 ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3);
10.3.2 ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3).
10.4 Podmínky zvláštních časově nebo jinak omezených marketingových a jiných akcí týkajících se Služeb mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
10.5 MallPay si vyhrazuje právo poskytování Služeb kdykoli omezit nebo bez náhrady ukončit, a to i bez předchozího upozornění.
10.6 MallPay je oprávněna kdykoli započíst jakékoli splatné pohledávky za Zákazníkem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Zákazníka vůči MallPay.
10.7 V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakékoli platby je MallPay oprávněna požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení z dlužné částky.
10.8 Společnost MallPay lze kontaktovat způsoby, jež jsou uvedeny na Webu.
Článek 11 Závěrečná ustanovení
11.1 Tyto VOP jsou pro Zákazníka účinné od okamžiku provedení registrace na Webu
11.2 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 21.5. 2019.