VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MALLPAY S.R.O. 

Článek 1 Vymezení pojmů 
1.1 Pojmy použité v těchto VOP mají, není-li ujednáno něco jiného nebo nevyplývá-li z donucujících právních předpisů něco jiného, následující význam: 
1.1.1 AZ: zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
1.1.2 Doplňkové podmínky: Doplňkové podmínky k MallPay platbě poskytované Prodejcem; 
1.1.3 Klientská zóna: movitá nehmotná věc - počítačový program ve smyslu ust. § 2 odst. 2 AZ, tedy informační systém provozovaný MallPay dostupný na Webu; 
1.1.4 MallPay: obchodní společnost MallPay s.r.o., IČO: 07093331, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka C 293724 vedená u Městského soudu v Praze; 
1.1.5 MallPay platba: má význam, jak je definován v Doplňkových podmínkách; 
1.1.6 OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění; 
1.1.7 Pohledávka: má význam, jak je definován v Doplňkových podmínkách; 
1.1.8 Přístupové údaje: unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vytvořené při Registraci; 
1.1.9 Registrace: elektronická registrace Zákazníka do Klientské zóny provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů; pokud to MallPay umožní, může Registrace proběhnout i přes službu třetí strany, zejména přes sociální síť; za Registraci se pro tyto účely považuje i obdržení Přístupových údajů Zákazníkem na základě jiného jednání Zákazníka; 
1.1.10 Smlouva: smlouva o poskytování (poskytnutí) Služeb uzavíraná mezi MallPay a Zákazníkem; 
1.1.11 Spotřebitel: fyzická osoba - Zákazník, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; 
1.1.12 Služby: služby poskytované společností MallPay; 
1.1.13 VOP: tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti MallPay s.r.o.; 
1.1.14 Web: internetové stránky společnosti MallPay dostupné na www.mallpay.cz; 
1.1.15 Zákazník: fyzická osoba využívající nebo mající zájem využít Služby, resp. využívat Klientskou zónu. 
1.2 Odkazy na jednotlivé články a ustanovení jsou odkazy na články a ustanovení těchto VOP, neníli uvedeno něco jiného. 
1.3 Nadpisy jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nemají žádný význam pro použití nebo výklad těchto VOP. 
Článek 2 Předmět VOP 
2.1 Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka v souvislosti s využitím Klientské zóny a Služeb MallPay. 
2.2 MallPay jedná ve vztahu k Zákazníkovi v rámci výkonu své podnikatelské činnosti. 
Článek 3 Služby 
3.1 MallPay poskytuje služby v rozsahu, v jakém jsou popsány na Webu nebo v těchto VOP. 
3.2 Není-li uvedeno něco jiného, lze Služby využít pouze prostřednictvím Klientské zóny. 
3.3 Některé Služby mohou být poskytovány pouze Zákazníkům, kteří jsou Spotřebiteli. 
3.4 Služby se mohou řídit samostatnými zvláštními podmínkami, případně Doplňkovými podmínkami, které mají vždy přednost před těmito VOP. Tyto podmínky jsou v aktuálním znění k dispozici na Webu.

V případě využití MallPay platby je splatnost ceny 14 dní od doručení zboží
Článek 4 Klientská zóna 
4.1 MallPay zřizuje Zákazníkovi jeho profil v Klientské zóně. 
4.2 Vstup do Klientské zóny je umožněn po zadání Přístupových údajů. Zákazník je povinen udržovat Přístupové údaje v tajnosti, zejména je povinen: 
4.2.1 nezpřístupnit je jakýmkoli způsobem třetí osobě; 
4.2.2 neukládat je na trvalé nosiče dat ani je nenechávat přístupné neoprávněným osobám; 
4.2.3 ihned oznámit MallPay podezření, že by Přístupové údaje mohly být vyzrazeny neoprávněným osobám, totéž platí při podezření na možnost zneužití Přístupových údajů, resp. Klientské zóny třetí osobou; 
4.2.4 ihned oznámit společnosti MallPay ztrátu, odcizení nebo zneužití Přístupových údajů nebo použití Klientské zóny třetí osobou. 
4.3 Především v rámci ochrany Přístupových údajů nebo Klientské zóny může být Zákazníkovi kdykoli zablokován přístup do Klientské zóny, a to mj.: 
4.3.1 při pokusu o zneužití Přístupových údajů do Klientské zóny nebo při podezření na zneužití; 
4.3.2 hrozí-li vznik škody; přičemž o provedení blokace bude Zákazník informován. 
4.4 V případě porušení povinností popsaných v tomto článku odpovídá Zákazník za veškerou újmu, která tím vznikne. 
4.5 Zákazník je oprávněn užívat Klientskou zónu jen pro svou vlastní potřebu a pro účely, k nimž je určena. 
4.6 V Klientské zóně může Zákazník činit jen ty úkony, které jsou zde umožněny. Nesmí zejména činit nic, co by mohlo MallPay, Klientskou zónu nebo jakoukoli třetí osobu poškodit (především nesmí nijak zasahovat to technologie Klientské zóny nebo ji jakkoli zneužívat). Při užívání Klientské zóny je povinen dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a EU. 
4.7 Společnost MallPay je oprávněna Klientskou zónu kdykoli upravit nebo i zcela zrušit, a to i bez předchozího oznámení a bez jakékoli náhrady. Společnost MallPay je především oprávněna jakkoli změnit údaje, které jsou v Klientské zóně dostupné, upravit funkčnost Klientské zóny, její technické řešení apod., jakož i změnit Přístupové údaje do Klientské zóny. Společnost MallPay negarantuje jakoukoli dostupnost nebo funkčnost Klientské zóny a neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla vzniknout nefunkčností nebo nedostupností Klientské zóny. Funkčnost Klientské zóny se může na různých zařízeních lišit. 
Článek 5 Zákaznické výhody a bonusy 
5.1 Společnost MallPay je oprávněna dle svého uvážení nabízet různé slevy, bonusy a jiné výhody pro Zákazníky (dále jen „bonusy“). Není-li výslovně uvedeno něco jiného, platí pro každý bonus následující: 
5.1.1 Bonusem se rozumí poskytnutí slevy (odpuštění příslušné částky) z Pohledávky, která vznikne při dalším nákupu s využitím MallPay platby; 
5.1.2 Výše bonusu je stanovena v Klientské zóně nebo v emailu zaslaném Zákazníkovi; 
5.1.3 Platnost (využitelnost) bonusu může být časově omezena, informace o takovém omezení bude uvedena na Webu, v Klientské zóně, v e-mailu zaslaném Zákazníkovi a/nebo jinou vhodnou formou. 
5.1.4 Na bonus není právní nárok; 
5.1.5 Společnost MallPay si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit či doplnit podmínky pro přiznávání a poskytování bonusu, včetně jeho úplného zrušení s náhradou i bez; 5.1.6 Podmínky přiznání a uplatnění konkrétního bonusu uvedené na Webu nebo v Klientské zóně mají v případě rozporu s těmito VOP nebo s Doplňkovými podmínkami přednost; 
5.1.7 Bonusy nelze kombinovat vzájemně ani s jinými slevovými či obdobnými akcemi, v rámci jednoho nákupu lze využít pouze jeden bonus; 
5.1.8 Další podrobnosti o bonusech obecně nebo o konkrétních poskytovaných bonusech mohou být k dispozici na Webu a/nebo v Klientské zóně, případně s nimi může být Zákazník seznámen i jiným způsobem. 
5.2 Není-li pro konkrétní bonus uvedeno něco jiného, je Novým zákazníkem osoba, která: 
5.2.1 Dosud neprovedla Registraci a nemá proto vlastní přístup do Klientské zóny; a která 
5.2.2 doposud nevyužila MallPay platbu. 

Slevové vouchery (bonusy) pro Nové zákazníky 
5.3 Společnost MallPay může poskytnout slevový voucher Novému zákazníkovi. 
5.4 Podmínkou pro získání slevového voucheru je provedení Registrace, voucher je následně zaslán emailem a/nebo zpřístupněn v Klientské zóně. Voucher lze využít pouze na první nákup s využitím MallPay platby. 

Bonus za získání nového Zákazníka 
5.5 Zákazník může obdržet od společnosti MallPay odměnu za získání Nového zákazníka. 
5.6 Postup pro získání bonusu je následující: 
5.6.1 Zákazníkovi je v Klientské zóně vygenerován hypertextový odkaz (dále jen „Odkaz“). Zákazník mající zájem o získání bonusu je oprávněn sdílet tento Odkaz s jinými osobami. Je-li taková osoba Novým zákazníkem, který provede Registraci s použitím zaslaného Odkazu a následně do 60 dní od provedení Registrace zakoupí zboží s využitím MallPay platby ve výši nejméně 200,- Kč (na jeden nákup), kterou také řádně a včas uhradí, získává Zákazník i Nový zákazník bonus. 
5.6.2 Sdílet Odkaz lze s neomezeným množstvím osob, avšak bonus lze poskytnout pouze za prvních 10 (slovy: deset) využití. 
Článek 6 Zpracování osobních údajů a jejich ochrana 
6.1 MallPay postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se všemi příslušnými právními předpisy. 
6.2 Veškeré případné souhlasy se zpracováním osobních údajů uděluje Zákazník dobrovolně v závislosti na svém rozhodnutí. 
6.3 Podrobnosti o tom: 
6.3.1 jaké osobní údaje Zákazníků MallPay zpracovává; 
6.3.2 jak MallPay nakládá s osobními údaji Zákazníků; 
6.3.3 kdo je správce a kdo je zpracovatel osobních údajů; 
6.3.4 jaká jsou práva subjektu ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany MallPay; a další informace lze nalézt v samostatném dokumentu, tzv. Informačním memorandu. Tento dokument je k dispozici na Webu. 
Článek 7 Ochrana spotřebitele 
7.1 Ustanovení, která obsahuje tento Článek 7, se použijí v případě, je-li Zákazník Spotřebitelem. 
7.2 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, výše těchto nákladů však nepřekračuje základní sazbu. 
7.3 Zákazník je oprávněn obrátit se na orgán dohledu, jímž je v tomto případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 
7.4 Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory MallPay ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na Webu. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Zákazník v jejím průběhu odeslal společnosti MallPay oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Pro účely tohoto ustanovení se za Smlouvu považuje také Registrace. 
Článek 8 Odpovědnost 
8.1 Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména OZ. 
8.2 MallPay neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za jakékoli výpadky Klientské zóny či škody tím vzniklé. 
8.3 MallPay neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické apod. 
8.4 MallPay neodpovídá za chování jednotlivých dalších Zákazníků ani jejich způsob využívání Klientské zóny, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či právními předpisy, ani za škody a újmu takto vzniklou. 
Článek 9 Změna VOP 
9.1 Tyto VOP jsou uzavírány v běžném obchodním styku a týkající se většího počtu osob. Společnost MallPay je proto s ohledem na ustanovení § 1752 OZ oprávněna tyto VOP kdykoli jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v reakci na vývoj na relevantním trhu, na změny v právních předpisech, jejich výkladu nebo judikatuře nebo v případě změn v podnikání společnosti MallPay. Změna bude Zákazníkovi oznámena emailem nebo zprávou v Klientské zóně nejméně 1 měsíc před nabytím její účinnosti, současně bude změněná verze VOP před nabytím účinnosti k dispozici na Webu. 
9.2 Zákazník je oprávněn změnu odmítnout jednostranným prohlášením, které musí být doručeno společnosti MallPay nejpozději v den předcházející dni nabytí účinnosti změněných VOP. V takovém případě bude Zákazníkovi ke dni účinnosti nových VOP znepřístupněna Klientská zóna. 
Článek 10 Ostatní ujednání 
10.1 Zákazník není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající ze vztahu ke společnosti MallPay bez jejího předchozího výslovného souhlasu. 
10.2 Tyto VOP se řídí českým právem. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny ve VOP, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů. 
10.3 Ve vztahu k VOP se nepoužijí následující ustanovení OZ: 
10.3.1 ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3); 
10.3.2 ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3). 
10.4 Podmínky zvláštních časově nebo jinak omezených marketingových a jiných akcí týkajících se Služeb mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 
10.5 MallPay si vyhrazuje právo poskytování Služeb kdykoli omezit nebo bez náhrady ukončit, a to i bez předchozího upozornění. 
10.6 MallPay je oprávněna kdykoli započíst jakékoli splatné pohledávky za Zákazníkem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Zákazníka vůči MallPay. 
10.7 V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakékoli platby je MallPay oprávněna požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení z dlužné částky. 
10.8 Společnost MallPay lze kontaktovat způsoby, jež jsou uvedeny na Webu. 
Článek 11 Závěrečná ustanovení 
11.1 Tyto VOP jsou pro Zákazníka účinné od okamžiku provedení registrace na Webu 
11.2 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 21.5. 2019.